วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความหมายของคำว่า " จิตอาสา "

จิตอาสา คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย  (พระไพศาล วิสาโล)
จิตอาสา คือ ใจที่มีความต้องการที่จะทำด้วยความเต็มใจและสมัครใจ ซึ่งมาจากคำว่า จิต หมายถึง  สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึกและรวมกับคำว่า อาสา หมายถึง ความหวัง ความต้องการ รับทำด้วยความเต็มใจ    (กิรตินันท์ จันทร์ประไพ พ.ศ.2555)

ไม่มีความคิดเห็น: